SLAVNÉ VÝROKY

30. červenec 2008 | 20.34 | rubrika: Historie Moravy

Na zemském sněmu Moravského markrabství v Brně v roce 1550 za přítomnosti Ferdinanda I. krále Uher,Čech , markrabího Moravy upozornil moravský zemský hejtman Václav z Ludanic v závěru své řeči že " Markrabství moravské jest země svobodná, má vlastní politická práva a svobody a nedá se o ně připravit ... Dříve Morava v ohni a popeli zahyne, než aby trpěla nějakého u víře nucení!

žádné komentáře | přidat komentář

Důležité události moravských dějin

28. červenec 2008 | 20.31 | rubrika: Historie Moravy

Roku 897 - Poselstvo Čechů v Řezně,žádalo císaře Arnulfa o pomoc proti Moravanům.

Roky 898 až 899 - Propukají spory mezi Svatoplukovými syny Mojmírem II. a Svatoplukem II.

Roku 899 - Mojmír II. se zasadil o obnovu moravské církevní správy. Mojmírovi II. se podařilo po tříletých bojích konsolidovat stát.

Roku 900 - Na Velkou Moravu vtrhli Bavoři přes území Čechů a pustošili Moravu. Maďaři a Moravané uskutečnili nájezd do Bavor ( dočasné spojenectví Maďarů a Moravanů).

(z knihy DĚJINY MORAVY v datech - František Čapka)

žádné komentáře | přidat komentář

Důležité události moravských dějin

28. červenec 2008 | 20.31 | rubrika: Historie Moravy

Roku 882 - Svatoplukovo vojsko vtrhlo do Východní marky a poplenilo území při řece Dunaji. V témže i v dalším roce následovala další tažení Moravanů do Panonie. Na Velkou Moravu ůtočila vojska Bulharů.

Roku 883 - Moravané obsadili Panonii až po řeku Drávu. Mezi Svatoplukem a římským císařem Karlem III. byl uzavřen mír. Císař uznal postavení Svatopluka coby krále v římském univerzu.

6. dubna roku 885 - zemřel arcibiskup Metoděj

Roku 885 - 886 - Spor o nástupnictví po arcibiskupovi Metodějovi. Nitranský biskup Wiching sesadil moravského metropolitu Gorazda určeného Metodějem a dosáhl u papeže Štěpána VI. své jmenování církevním správcem celé Moravy.

Roku 889 - Střet Moravanů s kočovnými Maďary, kteří pronikli ze stepí od Azovského moře

Roku 890 - Setkání Svatopluka s východofranským králem Arnulfem v Omuntesbergu. Při této příležitosti získal Svatopluk potvrzení své svrchovanosti nad vévodstvím Čechů ( coby léno).

Roku 892 - Arnulf společně s Bavory, Alamany a Maďary vtrhl na Moravu a poplenil zemi.

Roku 894 na jaře - zemřel panovník král - rex Velké Moravy Svatopluk. Jeho nástupcem se stal jeho syn Mojmír II. Po Svatoplukově smrti se od Velké Moravy odtrhly Čechy a přiklonily se k Arnulfovi. Mladší Mojmírův bratr Svatopluk II. obdržel jako úděl Nitransko. Maďaři zpustošili Panonii. Na podzim uzavřel Mojmír II. mír s Arnulfem. (Výběr z knihy DĚJINY MORAVY V DATECH - František Čapka)

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Důležité události moravských dějin

28. červenec 2008 | 20.31 | rubrika: Historie Moravy

Roku 867 - Podnikají Konstantin a Metoděj cestu z Moravy do Benátek a odtud do Říma k papeži Hadriánovi II. Papež legalizoval používání jazyka Moravanů (staroslověnštiny) při bohoslužbách (vedle řečtiny, hebrejštiny a latiny). V polovině roku 869 vydal za tím účelem bulu Gloria in excelsis Deo. Současně vysvětil Metoděje a další moravské učedníky na kněze a jmenoval jej jako učitele a legáta pro slovanské země.

Roku 869 , 14. února - zemřel ve věku 42 let Konstantin. Byl pohřben v basilice sv. Klimenta v Římě.

Roku 870 - Konflikty mezi Rostislavem a jeho synovcem Svatoplukem vyvrcholily zajetím Rostislava a jeho vydáním Karlomanovi, markrabímu východní marky.

Roku 871 - Svatopluk byl osočen z porušení věrnosti a uvězněn . Po propuštění z Karlomanova vězení byl vyslán v čele franské výpravy na Moravu , aby potlačil moravský odboj (Moravané ustanovili za svého vládce Svatoplukova příbuzného , kněze Slavomíra) Svatopluk však přešel na stranu Moravanů,porazil Franky a obnovil samostatnost moravského státu.

Roku 872 jaro - Moravané porazili nové vojenské výpravy Franků, Sasů, Bavorů, Durynků

Roku 872 léto - Vévoda Karloman vpadl na Moravu a pustošil zemi. Svatopluk vyslal své vojenské oddíly k Dunaji, kde porazily Bavory.

Roku 874 - V bavorském Forchheimu došlo k jednání mezi Ludvíkem Němcem a moravským poselstvem (vedeným kancléřem Janem z Benátek), které vedlo k uzavření míru mezi oběma zeměmi. Svatopluk vydobyl prakticky Velké Moravě úplnou nezávislost a současně došlo ke značnému rozšíření říše - na severu o Holasicko (Opavsko ), Slezsko a Vislansko, o část Potisí a později také o Čechy, kam byl Svatoplukem dosazen jako místodržící Bořivoj.

Roku 880 - Na pozvání papeže Jana VIII. se dostavil do Říma arcibiskup Metoděj , aby zde obhájil slovanskou liturgii. Papež potvrdil samostatné a nezávislé postavení Svatopluka a království Moravanů v křesťanském světě.

(Ž knihy DĚJINY MORAVY V DATECH - FRANTIŠEK ČAPKA)

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 2 (1x)

Důležité události moravských dějin

28. červenec 2008 | 20.30 | rubrika: Historie Moravy

Roku 831 - Podle pasovské tradice pokřtil biskup Reginhard ( někdy označován jako apoštol Moravanů ) všechny Moravany.

Roku 833 - Mojmír, první velký vládce Moravanů vypudil z Nitry údělného knížete Pribinu a připojil Nitransko k Moravě.

Roku 846 - Východofranský král Ludvík Němec podnikl vojenskou výpravu proti moravským Slovanům a vlády na Moravě se ujímá Rastislav ( Rostislav ). Rostislav nebyl pokorným panovníkem a snažil se o vlastní politiku, nezávislou na Francích.

Roku 855 - Ludvík Němec znovu vpadl na Moravu, zemi značně vyplenil, ale pevnost Moravanů nedobyl.

Roku 861 - Moravané ( jako spojenci markrabího Východní marky Karlomana) podnikli tažení proti jeho otci , východofranskému králi Ludvíku Němcovi, až k řece Ihn. Rostislav napadl Pribinovo knížectví v Panonii u Blatenského jezera. Jeho vojsko zemi zpustošilo a Pribinu zabilo.

Roku 862, 863 - Poselstvo Rostislavovo se dostavilo do Konstantinopole k byzantskému císaři Michalovi III. s žádostí o vyslání učitelů křesťanské víry.

Roku 863 - Na Moravu přišla misie vedená soluňskými bratry Konstantinem - Filozofem (Cyrilem) a Metodějem. Jejich zásluhou se Morava stala kolébkou slovanské vzdělanosti. Konstantin vytvořil písmo hlaholici a pořizoval překlady z řečtiny do staroslověnštiny. Na Moravě byl také vypracován zákoník světského práva ( Zakon sudnyj ljuděm).

Roku 864 - Východofranský král vpadl s vojskem na Moravu a oblehl Rostislava v městě nazývaném Moravany Dowina (Děvín).

( Z knihy DĚJINY MORAVY V DATECH - FRANTIŠEK ČAPKA)

žádné komentáře | přidat komentář

Důležité události moravských dějin

28. červenec 2008 | 20.30 | rubrika: Historie Moravy

První písemná zmínka o Moravanech je z roku 822. Tehdy se ve Frankfurtu nad Mohanem konal sněm Římské říše a na tento sněm byli kromě vyslanců jiných národů pozváni také zástupci Moravanů. Moravané se tak řadí k nejstarším národům Evropy!

žádné komentáře | přidat komentář

SLAVNÉ VÝROKY

28. červenec 2008 | 19.59 | rubrika: Historie Moravy

Moravská otázka je a bude opět zkušebním kamenem české politiky . Je proto žádoucí, aby byl Moravě zachován její specifický ráz aby se jí dostalo rozsáhlé autonomie, nejen politické, ale i kulturní. T.G.Masaryk , Problém malého národa. čas 6,1907,č.22

žádné komentáře | přidat komentář

VÝZVA

6. červenec 2008 | 18.23 | rubrika: první rubrika

Strana Moravané vyzvala moravské obce a města, aby na státní svátek 5. července vyvěsily moravskou vlajku! Svátek příchodu slovanských věrozvěstů na Moravu je pro nás Moravany nejdůležitějším svátkem roku. Vždyť sv. Cyril a sv. Metoděj jsou právem označováni za patrony naší země Moravy! Nejen že se díky nim na Moravě a později i u dalších slovanských národů rozšířila křesťanská kultura a vzdělanost,

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 88x

POCHOD MORAVANŮ

21. červen 2008 | 18.10 | anketa v článku | rubrika: Historie Moravy

Dnes 21. června 2008 se v Olomouci konal Vlajkový pochod Moravanů. Moravané se sešli u vlakového hlavního nádraží v 8,45 hodin a po krátké domluvě se lidé vybaveni moravskými vlajkami s žluto červenou bikolorou případně s moravskými orlicemi vydali na pochod ulicemi kdysi hlavního města Moravy Olomouce. Cestou byla provolávaná hesla jako například " Samospráva Moravě " nebo " Moravané

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 5 (2x) | přečteno: 107x

POCHOD MORAVANŮ

2. červen 2008 | 16.57 | rubrika: první rubrika
Dne 21.6. 2008 se v Olomouci uskuteční vlajkový pochod Moravanů. Začátek je v 9, 00 hod a sraz je u vlakového nádraží ČD. Průvod projde Masarykovou ulicí a dojde až na Dolní náměstí, kde bude další program pokračovat projevy a výzvou k moravským občanům! Všichni jimž není osud Moravy lhostejný jsou srdečně zváni!
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 5 (1x)